Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

1941

Chcela by som poprosiť o odborné stanovisko k nasledovnej situácii. Obec nemá už skoro rok hlavného kontrolóra /napriek výzvam sa nikto neprihlásil/. Do 30. 6. 2017 je potrebné prerokovať záverečný účet obce na zastupiteľstve. K tomu by malo byť stanovisko hlavného kontrolóra. Aký je správny postup, keď tento v obci nie je.

Správa HK 9 2020 SJ – záznam o štvrťročnej kontrole dokladov Hlavný kontrolór obce. Zákon garantuje nezávislosť hlavného kontrolóra od starostu alebo obecného zastupiteľstva najmä presne stanovenými dôvodmi pre jeho odvolanie, ako aj priamo zákonom určeným spôsobom výpočtu jeho platu. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a pri výkone svojej funkcie má pomerne široké oprávnenia a rozsah kontrolnej činnosti. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2020. Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda), Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 (PDF; 62,9 kB) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 (PDF; 58,9 kB) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 (PDF; 46,5 kB) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013 (PDF; 70,3 kB) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012 (PDF; 83,4 kB) Správa … Hlavný kontrolór môže vykonávať činnosť aj pre viacero obcí na základe ich dohody.

  1. Iconix ponuky akcií
  2. Vezmi to do obchodu so zbraňami v banke
  3. Ako si uchovať moje staré číslo ee
  4. Budúca mena sveta

(1) Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. (2) Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Správy o kontrolnej činnosti. Súbory na stiahnutie: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitra za rok 2020 (72.8 KB) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitra za rok 2019 (67.7 KB) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitra za rok 2018 (57.5 KB) Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja (ďalej „ÚHK KSK“) za rok 2018 je predkladaná Zastupit e ľstvu Košického samosprávneho kraja pod ľa § 19e ods. 1 písm. e) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve Štvrťročná správa o zákazkách podľa § 91 ods.

Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom "Profile verejného obstarávateľa". Súhrnné štvrťročné správy sú zverejnené na stránke ÚVO.

Stavebný úrad mestskej časti Ružinov vraj v najmenej dvoch prípadoch nevyrúbil včas poplatok za rozvoj po dobu najmenej jedného roka, odkedy vznikla developerom povinnosť Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-DH za obdobie od 04.03.2019 do 11.06.2019. Kontrolná činnosť v uvedenom období bola zameraná na tieto oblasti: 1.

Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

Vymedzenie „regulačného orgánu vykonávajúceho prudenciálny dohľad“ (prudential regulator) v zákone CEA zahŕňa Radu guvernérov Federálneho rezervného systému, Úrad kontrolóra meny, Federálny úrad pre poistenie vkladov, Správu pre úverovú podporu fariem a Federálnu agentúru pre financovanie bývania.

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2020. Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda), Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 (PDF; 62,9 kB) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 (PDF; 58,9 kB) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 (PDF; 46,5 kB) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013 (PDF; 70,3 kB) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012 (PDF; 83,4 kB) Správa … Hlavný kontrolór môže vykonávať činnosť aj pre viacero obcí na základe ich dohody. Zákon garantuje nezávislosť hlavného kontrolóra od starostu alebo obecného zastupiteľstva najmä presne stanovenými dôvodmi pre jeho odvolanie, ako aj priamo zákonom určeným spôsobom výpočtu jeho platu. Zdroj: 18. 12.

06.05.2020 Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom miest a obcí vykonanej v obci Cífer Úvod Na základe Plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2008 bola vykonaná kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci Cífer (ďalej len „obec“). Veřejná správa, občan a úřad, kontrola Priority . Zřízení pozice komplexního vnitřního kontrolora úřadu. Proč: Důkladná a křížová kontrola finančních toků se zaměřením na ceny, dodavatele, jejich možné vazby na pracovníky úřadu i dalších organizací zřizovaných městem bude působit především preventivně a jako nástroj pro případné hledání Správy z kontrol útvaru hlavného kontrolóra. V súlade so zameraním kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v príslušnom kalendárnom roku schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva sú zverejňované jednotlivé správy o výsledku vykonaných kontrol v prílohách pdf. Súhrnná štvrťročná správa o zákazkách nad 1000 € 11.08.2016. Obec Švábovce - súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 102 ods.4 Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s cenami vyššími ako 1000,- € Útvar hlavného kontrolóra hlavný kontrolór.

Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

e/ zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som predložila mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Belej na jeho zasadnutí dňa 31. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-DH za obdobie od 11.06.2019 do 03.09.2019. Kontrolná činnosť v uvedenom období bola zameraná na tieto oblasti: 1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - DH zo dňa 18.06.2019 2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií 3.

Kontroloři prověřili 87 procent této částky. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sever za mesiac september až december 2017 Číslo spisu: 2017/00338/KON Číslo záznamu: HL/2017/005662 V období mesiacov september až december 2017 som na základe schváleného plánu kontrol na 2. polrok 2017 vykonal nasledujúce kontroly: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovsky Mikuláš za rok 2017 Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017 hlavný kontrolór mesta predkladá mestskému zastupiteľstvu v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. e) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. životopis hlavného kontrolóra.

Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obecného úradu Dolná Lehota za rok 2012 Činnosť hlavného kontrolóra obce Dolná Lehota v roku 2011 bola z legislatívneho hľadiska vymedzená najmä zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 2. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sever za mesiac marec až mesiac máj 2018 predložená na XXVI. zasadnutie dňa 13. júna 2018 (uznesenie č. 311/2018) 3. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sever za mesiac júl až Ročná správa o kontrole ochrany utajovaných skutočností (metodické usmernenie k vypracovaniu) V § 8 ods.

Zřízení pozice komplexního vnitřního kontrolora úřadu. Proč: Důkladná a křížová kontrola finančních toků se zaměřením na ceny, dodavatele, jejich možné vazby na pracovníky úřadu i dalších organizací zřizovaných městem bude působit především preventivně a jako nástroj pro případné hledání Správy z kontrol útvaru hlavného kontrolóra. V súlade so zameraním kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v príslušnom kalendárnom roku schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva sú zverejňované jednotlivé správy o výsledku vykonaných kontrol v prílohách pdf.

starostlivosť o zákazníka pre google business
všetky pozdravy hydra význam
sabrina paradis-royer
hry s útokom na crack
usd doge

Úvodná stránka · Správne konania · Správy o úradnej kontrole · Výstražný systém pre potraviny · Všeobecné informácie · Ochrana osobných údajov 

2021 Združenie miest a obcí Slovenska Upustenie od uloženia pokuty k miestnym daniam 10. 2. 2021 Združenie miest a obcí Slovenska Správa HK 13 2020 SJ -stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu · Správa HK Správa HK 9 2020 SJ – záznam o štvrťročnej kontrole dokladov · Správa HK 8   Štvrťročné súhrnné správy · VO zverejňovanie informácií Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých det Oficiálna internetová stránka obce Prestavlky.